Regulamin

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych ma numer 1579 i jest wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

 

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez RENOVIS BPT Sp.z o.o.

 

 

 1. Zasady ogólne

 

1.1.         Organizatorem pielgrzymek jest RENOVIS BPT Sp. z o.o.z/s Przasnyszu Kołacin 24 A, 95-061 Dmosin.

1.2.         Niniejsze Ogólne warunki Uczestnictwa stanowią integralną część Umowy-Zgłoszenia. Warunki uczestnictwa dotyczą wszystkich wyjazdów pielgrzymkowo-turystycznnych organizowanych przez Biuro.

1.3.         Przy zawieraniu Umowy-Zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do wnikliwego jej przeczytania. Podpisanie         Umowy- Zgłoszenia oznacza również, że Uczestnik zgadza się na warunki i postanowienia niniejszych warunków uczestnictwa.

 

 1. Zawarcie umowy

 

1.1.               Stronami umowy są: Uczestnik lub osoba, która zawarła Umowę-Zgłoszenia na rzecz Uczestnika i Organizator.

1.2.               Katalogi, broszury, ulotki i inne informacje pisemne Biura nie stanowią Umowy-Zgłoszenia. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy-Zgłoszenia.

1.3.               Zawarcie Umowy-Zgłoszenia następuje każdorazowo po zapoznaniu się Uczestnika z ogólnymi warunkami uczestnictwa i podpisaniu Umowy-Zgłoszenia oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 20% w określonym terminie od podpisania               Umowy- Zgłoszenia. Rozwiązanie lub rezygnacja z Umowy- Zgłoszenia wymaga każdorazowo formy pisemnej.

1.4.              W przypadku zawierania umowy z osobą niepełnoletnią umowę podpisują jako jej przedstawiciele ustawowi rodzice lub opiekunowie prawni w Biurze organizatora, którego pracownik stwierdza tożsamość reprezentanta osoby nieletniej na podstawie dowodu osobistego lub paszportu oraz potwierdza własnoręczność podpisu tej osoby. W razie podpisania umowy poza Biurem organizatora podpis na umowie i tożsamość osoby działającej w imieniu niepełnoletniego uczestnika powinny być potwierdzone notarialnie.

 

 1. Warunki płatności

 

1.1.               Ceny świadczeń dla uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług VAT.

1.2.               Zapłata ceny nastąpi na rachunek bankowy wskazany w umowie przez Biuro lub w kasie Biura.

1.3.               Zaliczkę w wysokości 20% wartości pielgrzymki należy opłacić maksymalnie 7 dni od podpisania Umowy-głoszenia.       Z zastrzeżeniem punktu 3.4 .Cała należność za wyjazd pielgrzymkowo-turystyczny określona Umową-Zgłoszenia winna być wpłacona przez uczestnika w terminie 5 dni przed rozpoczęciem wyjazdu. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania         Umowy-Zgłoszenia z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych terminach na rzecz Biura.

 

 1. Zmiany świadczeń

 

1.1.               Gdyby po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem wyjazdu pielgrzymkowo-turystycznego nastąpiły nieprzewidziane przez Biuro odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w Umowie-Zgłoszeniu, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym przed rozpoczęciem podróży. W sytuacji, gdy zmianie podlegają istotne warunki (zakres i standard oferowanych świadczeń) Uczestnik powinien niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Biura w tym zakresie poinformować Biuro, czy przyjmuje proponowaną zmianę lub czy odstępuje od umowy. Zmiana przewoźnika, godzin wyjazdu lub powrotu, o ile nie zmienia się ilość świadczeń (np.: noclegi czy posiłki) nie jest istotną zmianą w warunkach Umowy-Zgłoszenia i nie stanowi podstawy do odstąpienia od Umowy-Zgłoszenia lub innych roszczeń o charakterze odszkodowawczym.

 

 1. Zmiany cen

 

1.1.               Biuro zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oferowanych i poświadczonych w dokumentach wyjazdów pielgrzymkowo-turystycznych cen, o ile ich wzrost spowodowany jest wzrostem kosztów transportu, ceł, podatków, podwyższenia lub wprowadzeniem opłat niezależnych od Biura oraz wzrostem kursu walut.

1.2.               Wzrost cen upoważnia Klienta do rezygnacji z pielgrzymki i uzyskania zwrotu kwoty wpłaconej do Biura. Warunkiem odzyskania pełnej wpłaty jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy-Zgłoszenia w formie pisemnej, która ma nastąpić w terminie do 7 dni roboczych do daty uzyskania przez Uczestnika informacji o zmianie ceny. W okresie 21 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w Umowie-Zgłoszenia może być podwyższona.

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

1.1.              Wszystkie dane osobowe, które udzielił Klient w związku z zamówieniem podlegają ochronie przez Biuro zgodnie z prawem. Podstawa prawna – art.23 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2002 r. nr 101 poz 926 z późn. Zmianami). Mogą one być przetwarzane i wykorzystywane przez Biuro w celach marketingowych, statystycznych, archiwalnych, przesyłania materiałów informacyjnych.

1.2.              Klientowi przysługuje prawo wyrażania zgody na przetwarzanie danych lub odmowy takiej zgody. W przypadku odmowy Klient skreśla oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na egzemplarzu zgłoszenia uczestnictwa w imprezie, opatrując swoim podpisem. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta Biuro zobowiązuje się do wykorzystania tych danych w celu wywiązania się z umowy oraz – gdy będzie to konieczne – do wypełnienia usprawiedliwionych celów przez Biuro.

 

 1. Prawa Uczestnika

 

1.1.               Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych Umowa-Zgłoszeniem. Opłacone świadczenia są ostateczne i nie mogą być zmienione w trakcie trwania wyjazdu pielgrzymkowo-turystycznego. Uczestnik uprawniony jest w trakcie trwania wyjazdu pielgrzymkowo-turystycznego do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Biura. Uczestnik objęty zostanie również opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Biuro (np.: awaria autobusu, przedłużeniem opłat celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów).

 

 1. Obowiązki Uczestnika

 

1.1.               Uczestnik zobowiązuje w trakcie trwania wyjazdu pielgrzymkowo-turystycznego do podporządkowania się wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu podróży oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin określonych zbiórek przez przedstawiciela Biura.

1.2.               Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wymaganych dokumentów podróżnych oraz gdy wymagają tego przepisy wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Biuro) i do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w krajach tranzytowych i docelowych.

1.3.               Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowanych oraz związanych z bezpieczeństwem. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszenia przez uczestnika ustalonego porządku wyjazdu pielgrzymkowo-turystycznego zagrażającego interesom innych uczestników Biuro zastrzega sobie prawo do wydalenia go z pielgrzymki w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do miejsca zamieszkania obciążają w takim przypadku Uczestnika.

1.4.               Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do: Biura, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych, firm przewozowych itp.

1.5.               Biuro może odmówić zabrania na pokład samolotu/autobusu osoby nietrzeźwej.

 

 1. Reklamacje

 

1.1.               W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji wyjazdu pielgrzymkowo-turystycznego Uczestnik ma prawo i obowiązek poinformowania o spostrzeżeniach pilota oraz do żądania podjęcia środków zaradczych. Reklamacje wniesione do Biura po upływie 30 dni od zakończenia pielgrzymki będą uznawane za bezskuteczne.

1.2.               Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie do 30 dni od wpłynięcia do Biura. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej. Reklamacje przesyłane w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.

1.3.               Podstawa reklamacji Uczestnika nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które Biuro nie ponosi odpowiedzialności np.: wynikające z działań lub zaniechań Uczestnika, działań lub zaniechań osób trzecich nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań i zaniechań nie można było przewidzieć, ani uniknąć oraz szkód spowodowanych działaniem siły wyższej. Podstawą do reklamacji nie mogą być warunki atmosferyczne, oczekiwanie na granicach, zachowanie uczestników imprezy, hałas związany z usytuowaniem obiektów, braki w dostawie prądu, wody, klimatyzacji, urządzeń sanitarnych, jeżeli nie zostały usunięte w zwyczajowo przyjętym czasie.

 

 1. Odwołanie pielgrzymki

 

1.1.               Biuro zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu pielgrzymkowo-turystycznego najpóźniej 10 dni przed jej rozpoczęciem z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum grupy. Uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie telefonicznie lub innym dostępnym środkiem. W takim przypadku Uczestnik otrzymuje pełny zwrot wpłaconej kwoty bez odsetek.

 

 1. Rezygnacja z pielgrzymki

 

1.1.               Uczestnik ma prawo do rezygnacji z wyjazdu pielgrzymkowo-turystycznego. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym Uczestnik zawiadomił Biuro w formie pisemnej o rezygnacji lub dzień następny po dacie, w której Biuro pozyskało informację o zdarzeniu uniemożliwiającym uczestnikowi wyjazd w określonym terminie. Za sytuację umożliwiającą rezygnację z wyjazdu pielgrzymkowo-turystycznego Biuro może uznać następujące zdarzenia:. nie dotrzymanie przez uczestnika terminów wpłat, choroba uczestnika lub członka jego najbliższej rodziny, inny wypadek losowy, uniemożliwienie przekroczenia granicy, nie uzupełnienie wpłaty do podanej ceny pielgrzymki, nie dostarczenie wymaganych dokumentów, nieważność dokumentów itp..

1.2.               Rezygnacja lub prośba o zmianę terminu wyjazdu pielgrzymkowo-turystycznego wymaga pisemnego oświadczenia, doręczonego do Biura. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Biuro stosownego oświadczenia.

1.3.               W sytuacji rezygnacji z wyjazdu pielgrzymkowo-turystycznego z powodów wymienionych w punkcie 11.1 Biuro zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną. Biuro może dokonać potrącenia, o którym mowa wyżej, bez względu na termin zawarcia umowy.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

1.1.               W sprawach nieuregulowanych warunkami uczestnictwa zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych. Wszelkie spory wynikłe na tle zawartej Umowy-Zgłoszenia załatwiane będą polubownie bądź przez Sąd w miejscu zamieszkania uczestnika (właściwość ogólna) lub Sąd właściwy ze względu na miejsce wykonywania umowy (właściwość przemienna).